Мања слова Већа слова РСС

УСПНФТ

аспн

>

ПРАВИЛНИК УСПНФТ- за спровођење поступака за набавку мале вриједности

Датум објаве: 07.09.2017 14:11 | Аутор: управа

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


Влада Црне Горе

 

УПРАВА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

 

Број: 0401-505/1/17                                                      Подгорица, 07.09.2017.године

 

На основу члана 30 став 1 Закона о јавним набавкама („Службени лист РЦГ”, број 42/11, 57/14, 28/15 и 42/17), Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности („Службени лист РЦГ“ број 49/17), директор Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма доноси:

П Р А В И Л Н И К

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА НАБАВКУ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ

 

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

                                                     Члан 1

Правилником за спровођење поступка за набавку мале вриједности (у даљем тексту: Правилник) Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: УСПНФТ) дефинише основе за припрему и вођење поступка набавке мале вриједности за набавку роба, услуга и радова.

 

На питања која нису посебно уређена овим Правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама и прописи донијетих на основу тог Закона.

Члан 2

Поступак набавке мале вриједности спроводи се за набавку роба и услуга када процијењена вриједност набавке износи до 15.000,00 еура и радова када процијењена вриједност набавке износи до 30.000,00 еура.

 

Израчунавање процијењене вриједности набавке заснива се на укупном износу, са порезом на додату вриједност (ПДВ-ом), укључујући све опције и могућа обнављања уговора.

 

УСПНФТ не смије током финансијске године да подијели предмет јавне набавке који представља једну цјелину са намјером избјегавања примјене поступака јавних набавки прописаних Законом о јавним набавкама.

 

УСПНФТ може да покрене поступак набавке мале вриједности ако су за ту набавку обезбијеђена финансијска средства  за текућу годину или на други начин у складу са законом.

                                                     Члан 3

Поступак набавке мале вриједности се спроводи на начин који осигурава поштовање начела јавних набавки, начела економичности и ефикасности употребе јавних средстава, начела обезбјеђења конкуренције, начела транспарентности поступка набавке и начела равноправности.

УСПНФТ не може спровести поступак набавке мале вриједности са намјером да дискриминише или фаворизује било којег понуђача.

                                                     Члан 4

Поступак набавке мале вриједности у зависности од процијењене вриједности јавне набавке може се спровести кроз два поступка и то:

-         Поступак набавке мале вриједности прикупљањем понуда на основу захтјева за достављање понуда (Образац 1 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности) за набавку роба и услуга процијењене вриједности веће од 1.000,00 еура са ПДВ-ом до 15.000,00 еура са ПДВ-ом, односно за набавку радова процијењене вриједности веће од 1.000,00 еура са ПДВ-ом до 30.000,00 еура са ПДВ-ом.

-         Поступак јавне набавке мале вриједности предрачуном/профактуром за предмете набавке мале вриједности процијењене вриједности једнаке или мање од 1.000,00 еура са ПДВ-ом за робе, услуге и радове.

УСПНФТ може, у зависности од специфичности предмета набавке или других разлога, без обзира на горе утврђене лимите, уколико процијени сврсисходним, умјесто поступка  јавне набавке мале вриједности предрачуном/профактуром спровести поступак набавке мале вриједности прикупљањем понуда на основу захтјева за достављање понуда (Образац 1 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности) и за набавке мале вриједности процијењене вриједности једнаке или мање од 1.000,00 еура са ПДВ-ом за робе, услуге и радове.

 

 

 

 

  1. ПОСТУПАК НАБАВКЕ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ

                                                     Члан 5

Поступак набавке мале вриједности односи се  набавке мале вриједности прикупљањем понуда на основу захтјева за достављање понуда (Образац 1 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности ) за набавку роба и услуга процијењене вриједности веће од 1.000,00 еура са ПДВ-ом до 15.000,00 еура са ПДВ-ом, односно за набавку радова процијењене вриједности веће од 1.000,00 еура са ПДВ-ом до 30.000,00 еура са ПДВ-ом.

Поступак набавке мале вриједности покреће се одлуком у писаном облику коју доноси овлашћено лице УСПНФТ, након достављеног Захтјева за покретање поступка набавке мале вриједности од стране службеника за јавне набавке УСПНФТ.

Одлука из става 2 овог члана садржи:

1)   податке о наручиоцу;

2)   врста и опис предмета набавке;

3)   процијењену вриједност набавке;

4)   извор обезбјеђења средстава;

5)   рок спровођења поступка и

6)   друге податке од значаја за набавку.

Члан 6

Поступак набавке мале вриједности спроводи службеник за јавне набавке.

 

Техничку документацију, односно спецификацију за набавку мале вриједности припрема лице које посједује стручна знања за припрему техничких карактеристика предмета набавке.

 

Задатак службеника за јавне набавке је да припреми захтјев за достављање понуда (Образац 1 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности), упути захтјев за достављање понуда, јавно отвори понуде, састави записник о пријему, прегледу, оцјени и вредновању понуда, припреми приједлог обавјештења о исходу поступка мале вриједности, а ако се поступак обустави, да припреми приједлог обавјештења о обустављању поступка јавне набавке.

 

 

Захтјев за достављање понуда за набавку мале вриједности (у даљем тексту: Захтјев) припрема се на Обрасцу 1 утврђеном у Правилнику о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности који садржи:

 

-    податке о нарушиоцу;

-    опис предмета набавке;

-    процијењена вриједност набавке;

-    техничке карактеристике или спецификације;

-    нацин плаћања;

-    рок испоруке робе, извођења радова, односно пружања услуге;

-    критеријум за избор најповољније понуде;

-    рок и начин достављања понуда;

-    рок за доношење обавјештења о исходу поступка набавке;

-    услове прописане Законом о јавним набавкама којим се уређују јавне набавке, а које понуђач мора да испуни и

-    друге информације (упуство понуђачима како да сачине понуду, изјаву о испуњењу услова датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и друге елементе у складу са предметном набавком).

 

Технишке карактеристике или спецификација предмета набавке одређују се у складу са чланом 50 Закона о јавним набавкама.

 

УСПНФТ це Захтјев из става 4 овог члана доставити понуђачима путем редовне поште, фаxа, електронском послом или на други начин који доказује слање акта.

Члан 7

Критеријуми за оцјењивање понуда су:

1)                   економски најповољнија понуда или

2)                   најнижа цијена

 

У Захтјеву ће УСПНФТ објаснити методологију начина вредновања понуда по утврђеном критеријуму.

Члан 8

Службеник за јавне набавке утврђује на који начин ће понуђачи доказати испуњеност услова из члана 65 Закона о јавним набавкама утврђених Захтјевом, који може бити:

- испуњеност услова утврђених Захтјевом понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу или

-    достављањем оригинала или овјерене копије тражених доказа

 

Образац изјаве из става 1 алинеја 1 овог члана чини саставни дио овог Правилника.

Члан 9

У поступак набавке мале вриједности, наручилац позива најмање три потенцијална понуђаца да поднесу понуде.

 

Изузетно од одредбе става 1 овог члана, УСПНФТ може, у зависности од специфичности предмета набавке или других разлога позвати само једног понуђача да поднесе понуду, при чему ће службеник за јавне набавке писмено образложити потребу, односно разлоге позивања само једног понуђача да поднесе понуду.

 

Приликом избора понуђача којима се доставља Захтјев УСПНФТ ће се руководити референцама понуђача који су у претходном периоду вршили испоруку робе, пружали услугу, односно изводили радове за потребе УСПНФТ.

 

Начин достављања понуда одређује се у захтјеву за достављање понуда као и рок за достављање понуде који ће такође УСПНФТ одредити у захтјеву за достављање понуда не краћим од три дана, гдје се наводи тачан датум и вријеме истека рока за достављање понуда.

 

Захтјев за достављање понуда се објављује се и на интернет страници УСПНФТ.

Понуде примљене након рока за достављање понуда неће бити разматране.

 

Понуде се достављају у писаном облику, на црногорском језику, у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст „понуда-не отварај“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Члан 10

Понуда је изјава писане воље понуђача да испоручи робу, пружи услуге или изведе радове у складу са условима и захтјевима наведенима у захтјеву за достављање понуда.

 

Понуђачи су у обавези испунити све захтјеве тражене у захтјеву за достављање понуда.

Понуђач изражава цијену понуде у еурима.

Цијена понуде пише се бројкама.

У цијену понуде морају бити урачунати сви трошкови и попусти.

 

Понуђач може до истека рока за достављање понуда доставити само једну понуду и не може је мењати.

 

 

УСПНФТ је у обавези провјерити да ли у понуди постоји рачунска грешка. Уколико се утврди рачунска грешка мања од 3%, УСПНФТ ће од понуђача писаним путем затражити исправку рачунске грешке или ће сам исправити рачунску грешку и од понуђача затражити да у року три дана од дана пријема обавјештења о утврђеној рачунској грешци потврди прихватање исправке рачунске грешке. Исправке се у понуди јасно означавају. Понуда чија је рачунска грешка већа од 3% биће оцијењена као неисправна.

Члан 11

           

Отварање понуда у поступцима набавки мале вриједности је јавно.

Поступак прегледа и оцјена понуда обавља службеник за јавне набавке на основу услова и захтјева из захтјева за достављање понуда.

Преглед и оцјена понуда су тајни до доношења обавјештења о исходу поступка.

 

О пријему, прегледу оцјени и вредновању понуда саставља се Записник о пријему, прегледу оцјени и вредновању понуда (Образац 2 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности), који садржи:

1)      податке о наручиоцу,

2)      податке о временупочеткапрегледа, оцјенеивредновањапонуда,

3)      податке о достављенимпонудама, премаредосљедупријема,

4)      условеидоказепредвиђенезахтј евомзадостављ ањепонуда,

5)      податке о исправниминеисправнимпонудама,

6)      вредновањепонуда,

7)      ранг листапосилазномредоследу,

8)      приједлогисходпоступка,

9)      потписслужбениказајавненабавке,

10)   потписовлашћеноглицанаручиоца.

Службеник за јавне набавке на основу резултата прегледа и оцјене понуда подоноси предлог обавјештења о исходу поступка са пратећом документацијом, на сагласност овлашћенојособи наручиоца.

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности сачињава се на (Образац 3 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности) и који обавезно садржи:

1)      податке о наручиоцу,

2)      податке о предмету набавке,

3)      опис предмета набавке,

4)      процијењену вриједност набавке,

5)      исход поступка набавке,

6)      разлози обустављања поступка (уколико је примјењиво)

7)      ранг листа понуда по силазном редоследу,

8)      назив понудјача чија је понуда изабрана као најповољнија,

9)      цијена најповољније понуде,

10)   начин реализације набавке,

11)   потпис службеника за јавне набавке,

12)   потпис овлашћеног лица наручиоца.

 

Ако су двије или више понуда једнако рангиране према критеријуму за избор најповољније, као најповољнија биће изабрана понуда која је пристигла раније.

За избор најповољније понуде довољна је и једна пристигла понуда која задовољава све услове наведене у захтјеву за достављање понуда.

Након сагласности овлашћеног лица УСПНФТ шаље се обавјештење о исходу поступка свим понуђачима који су доставили понуде.

Обавјештење о исходу поступка УСПНФТ је обвезан, у року од три дана, доставити сваком понуђачу на доказив начин (фаxом, електронском поштом или објавом на интернет страни наручиоца).

На обавјештење о исходу поступка није допуштена жалба.

УСПНФТ објавом обавјештења о исходу поступка, односно извршеном доставом на доказив начин стиче услове за закључење уговора о набавци.

 

УСПНФТ задржава право да поништити поступак набавке мале вриједности, прије или након рока за достављање понуда без посебног писаног образложења.

Обавјештење о закљученом уговору о набавци или обавјештење о обустави поступка мале набавке, УСПНФТ објављује на својој интернет страници и порталу јавних набавки www.ујн.гов.ме у року од три дана.

Члан 12

Уговор потписује овлашћено лице УСПНФТ или лице које он овласти.

УСПНФТ је у обавези пет година од окончања поступка набавке мале вриједности чувати потребну документацију за сваки појединачни поступак набавке.

Комуникација између УСПНФТ и понуђача може се обављати путем редовне поште, електронске поште, телефоном, телефаксом или комбинацијом наведених средстава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРЕДРАЧУНОМ/ПРОФАКТУРОМ

Члан 13

 

За предмете набавке мале вриједности процијењене вриједности једнаке или мање од 1.000,00 еура са ПДВ-ом, за робу, услуге и радове набавка ће се реализовати директним прихватањем предрачуна/профактуре или уговора у зависности од предмета набавке (нпр. код сукцесивних набавки, интелектуалних услуга и слично) или другог одговарајућег документа, након сагласности овлашћеног  лица наручиоца.

Поступак набавке мале вриједности профактуром/предрачуном спроводи се на начин који осигурава поштовање начела јавних набавки, начела економичности и ефикасности употребе јавних средстава, начела обезбјеђења конкуренције, начела транспарентности поступка јавне набавке и начела равноправности.

УСПНФТ је у обавези три године од окончања поступка набавке мале вриједности чувати потребну документацију за сваки појединачни поступак набавке.

Комуникација између УСПНФТ и понуђача може се вршити путем редовне поште, фаxа, електронском послом или на други начин који доказује слање акта.

 

  1. ЕВИДЕНЦИЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 14

 

О набавкама мале вриједности води се посебна евиденција у складу са чланом 117 Закона о јавним набавкама и Правилником о евиденцији спроведених поступака јавних набавки и закључених уговора о јавним набавкама, евиденцији набавки мале вриједности и хитних набавки.

Члан 15

О набавкама мале вриједности извјештава се у складу са чланом 118 Закона о јавним набавкама и Правилником о извјештају о спроведеним поступцима и закљученим уговорима о јавним набавкама, набавкама мале вриједности и хитним набавкама.

Евиденцију о набавкама мале вриједности из чл. 14 и 15 води и редовно ажурира службеник за јавне набавке.

 

 

  1. СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 16

 

 

О сукобу интереса на одговарајући начин примјењују се одредбе чл. 16, 17 и 18 Закона о јавним набавкама.

 

ВИ. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 17

Све измјене и допуне овог Правилника доносе се на исти начин као и овај Правилник.

 

Овај Правилник, као и све његове даље измјене или допуне, објављује се на интернет страници УСПНФТ.

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник за поступање Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма приликом спровођења поступка јавне набавке непосредним споразумом број: 0602-225/2/15  од 01.06.2015. године.

Члан 18

Изјава из члана 8 став  овог Правилника је саставни дио овог Правилника.

Члан 19

Овај Правилник је саставни дио Књиге интерних процедура и ступа на снагу даном објављивања  на интернет страници УСПНФТ.

 

 

                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р        

                                                                                                              Веско Лекић

 


 

Назив понуђача

 

 

У складу са Одредбама Закона о јавним набавкама Црне Горе („Сл.лист ЦГ“ бр. 42/11, 57/14, 28/15 и 42/17) и члана 7 став 6 Правилника о садржају акта и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности („Службени лист ЦГ“, бр. 49/17), дајемо сљедећу;

 

 

 

И З Ј А В У

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да услове из члана 65 Закона о јавним набавкама Црне Горе у потпуности испуњавамо.

Ова изјава је саставни дио понуде.

Потпис овлашћеног лица

 

Датум и мјесто потписивања

 

М.П.