Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

PRAVILNIK USPNFT- za sprovođenje postupaka za nabavku male vrijednosti

Datum objave: 07.09.2017 14:11 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Vlada Crne Gore

 

UPRAVA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 

Broj: 0401-505/1/17                                                      Podgorica, 07.09.2017.godine

 

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list RCG“ broj 49/17), direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma donosi:

P R A V I L N I K

ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI

 

  1. UVODNE ODREDBE

                                                     Član 1

Pravilnikom za sprovođenje postupka za nabavku male vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik) Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: USPNFT) definiše osnove za pripremu i vođenje postupka nabavke male vrijednosti za nabavku roba, usluga i radova.

 

Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnim nabavkama i propisi donijetih na osnovu tog Zakona.

Član 2

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi se za nabavku roba i usluga kada procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 15.000,00 eura i radova kada procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 30.000,00 eura.

 

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodatu vrijednost (PDV-om), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

 

USPNFT ne smije tokom finansijske godine da podijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jednu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama.

 

USPNFT može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva  za tekuću godinu ili na drugi način u skladu sa zakonom.

                                                     Član 3

Postupak nabavke male vrijednosti se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

USPNFT ne može sprovesti postupak nabavke male vrijednosti sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.

                                                     Član 4

Postupak nabavke male vrijednosti u zavisnosti od procijenjene vrijednosti javne nabavke može se sprovesti kroz dva postupka i to:

-         Postupak nabavke male vrijednosti prikupljanjem ponuda na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda (Obrazac 1 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti) za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 1.000,00 eura sa PDV-om do 15.000,00 eura sa PDV-om, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti veće od 1.000,00 eura sa PDV-om do 30.000,00 eura sa PDV-om.

-         Postupak javne nabavke male vrijednosti predračunom/profakturom za predmete nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 1.000,00 eura sa PDV-om za robe, usluge i radove.

USPNFT može, u zavisnosti od specifičnosti predmeta nabavke ili drugih razloga, bez obzira na gore utvrđene limite, ukoliko procijeni svrsishodnim, umjesto postupka  javne nabavke male vrijednosti predračunom/profakturom sprovesti postupak nabavke male vrijednosti prikupljanjem ponuda na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda (Obrazac 1 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti) i za nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 1.000,00 eura sa PDV-om za robe, usluge i radove.

 

 

 

 

  1. POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

                                                     Član 5

Postupak nabavke male vrijednosti odnosi se  nabavke male vrijednosti prikupljanjem ponuda na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda (Obrazac 1 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti ) za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 1.000,00 eura sa PDV-om do 15.000,00 eura sa PDV-om, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti veće od 1.000,00 eura sa PDV-om do 30.000,00 eura sa PDV-om.

Postupak nabavke male vrijednosti pokreće se odlukom u pisanom obliku koju donosi ovlašćeno lice USPNFT, nakon dostavljenog Zahtjeva za pokretanje postupka nabavke male vrijednosti od strane službenika za javne nabavke USPNFT.

Odluka iz stava 2 ovog člana sadrži:

1)   podatke o naručiocu;

2)   vrsta i opis predmeta nabavke;

3)   procijenjenu vrijednost nabavke;

4)   izvor obezbjeđenja sredstava;

5)   rok sprovođenja postupka i

6)   druge podatke od značaja za nabavku.

Član 6

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi službenik za javne nabavke.

 

Tehničku dokumentaciju, odnosno specifikaciju za nabavku male vrijednosti priprema lice koje posjeduje stručna znanja za pripremu tehničkih karakteristika predmeta nabavke.

 

Zadatak službenika za javne nabavke je da pripremi zahtjev za dostavljanje ponuda (Obrazac 1 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti), uputi zahtjev za dostavljanje ponuda, javno otvori ponude, sastavi zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, pripremi prijedlog obavještenja o ishodu postupka male vrijednosti, a ako se postupak obustavi, da pripremi prijedlog obavještenja o obustavljanju postupka javne nabavke.

 

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti (u daljem tekstu: Zahtjev) priprema se na Obrascu 1 utvrđenom u Pravilniku o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti koji sadrži:

 

-    podatke o narušiocu;

-    opis predmeta nabavke;

-    procijenjena vrijednost nabavke;

-    tehničke karakteristike ili specifikacije;

-    nacin plaćanja;

-    rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge;

-    kriterijum za izbor najpovoljnije ponude;

-    rok i način dostavljanja ponuda;

-    rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka nabavke;

-    uslove propisane Zakonom o javnim nabavkama kojim se uređuju javne nabavke, a koje ponuđač mora da ispuni i

-    druge informacije (upustvo ponuđačima kako da sačine ponudu, izjavu o ispunjenju uslova datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i druge elemente u skladu sa predmetnom nabavkom).

 

Tehniške karakteristike ili specifikacija predmeta nabavke određuju se u skladu sa članom 50 Zakona o javnim nabavkama.

 

USPNFT ce Zahtjev iz stava 4 ovog člana dostaviti ponuđačima putem redovne pošte, faxa, elektronskom poslom ili na drugi način koji dokazuje slanje akta.

Član 7

Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su:

1)                   ekonomski najpovoljnija ponuda ili

2)                   najniža cijena

 

U Zahtjevu će USPNFT objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

Član 8

Službenik za javne nabavke utvrđuje na koji način će ponuđači dokazati ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama utvrđenih Zahtjevom, koji može biti:

- ispunjenost uslova utvrđenih Zahtjevom ponuđač dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću ili

-    dostavljanjem originala ili ovjerene kopije traženih dokaza

 

Obrazac izjave iz stava 1 alineja 1 ovog člana čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 9

U postupak nabavke male vrijednosti, naručilac poziva najmanje tri potencijalna ponuđaca da podnesu ponude.

 

Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, USPNFT može, u zavisnosti od specifičnosti predmeta nabavke ili drugih razloga pozvati samo jednog ponuđača da podnese ponudu, pri čemu će službenik za javne nabavke pismeno obrazložiti potrebu, odnosno razloge pozivanja samo jednog ponuđača da podnese ponudu.

 

Prilikom izbora ponuđača kojima se dostavlja Zahtjev USPNFT će se rukovoditi referencama ponuđača koji su u prethodnom periodu vršili isporuku robe, pružali uslugu, odnosno izvodili radove za potrebe USPNFT.

 

Način dostavljanja ponuda određuje se u zahtjevu za dostavljanje ponuda kao i rok za dostavljanje ponude koji će takođe USPNFT odrediti u zahtjevu za dostavljanje ponuda ne kraćim od tri dana, gdje se navodi tačan datum i vrijeme isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda se objavljuje se i na internet stranici USPNFT.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Član 10

Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

 

Ponuđači su u obavezi ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je menjati.

 

 

USPNFT je u obavezi provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, USPNFT će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku tri dana od dana prijema obavještenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrdi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna.

Član 11

           

Otvaranje ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti je javno.

Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova i zahtjeva iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

 

O prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda (Obrazac 2 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti), koji sadrži:

1)      podatke o naručiocu,

2)      podatke o vremenupočetkapregleda, ocjeneivrednovanjaponuda,

3)      podatke o dostavljenimponudama, premaredosljeduprijema,

4)      usloveidokazepredviđenezahtj evomzadostavlj anjeponuda,

5)      podatke o ispravnimineispravnimponudama,

6)      vrednovanjeponuda,

7)      rang listaposilaznomredosledu,

8)      prijedlogishodpostupka,

9)      potpisslužbenikazajavnenabavke,

10)   potpisovlašćenoglicanaručioca.

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podonosi predlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom, na saglasnost ovlašćenojosobi naručioca.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na (Obrazac 3 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti) i koji obavezno sadrži:

1)      podatke o naručiocu,

2)      podatke o predmetu nabavke,

3)      opis predmeta nabavke,

4)      procijenjenu vrijednost nabavke,

5)      ishod postupka nabavke,

6)      razlozi obustavljanja postupka (ukoliko je primjenjivo)

7)      rang lista ponuda po silaznom redosledu,

8)      naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija,

9)      cijena najpovoljnije ponude,

10)   način realizacije nabavke,

11)   potpis službenika za javne nabavke,

12)   potpis ovlašćenog lica naručioca.

 

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Nakon saglasnosti ovlašćenog lica USPNFT šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Obavještenje o ishodu postupka USPNFT je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet strani naručioca).

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

USPNFT objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

 

USPNFT zadržava pravo da poništiti postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Obavještenje o zaključenom ugovoru o nabavci ili obavještenje o obustavi postupka male nabavke, USPNFT objavljuje na svojoj internet stranici i portalu javnih nabavki www.ujn.gov.me u roku od tri dana.

Član 12

Ugovor potpisuje ovlašćeno lice USPNFT ili lice koje on ovlasti.

USPNFT je u obavezi pet godina od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između USPNFT i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom ili kombinacijom navedenih sredstava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI PREDRAČUNOM/PROFAKTUROM

Član 13

 

Za predmete nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 1.000,00 eura sa PDV-om, za robu, usluge i radove nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture ili ugovora u zavisnosti od predmeta nabavke (npr. kod sukcesivnih nabavki, intelektualnih usluga i slično) ili drugog odgovarajućeg dokumenta, nakon saglasnosti ovlašćenog  lica naručioca.

Postupak nabavke male vrijednosti profakturom/predračunom sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

USPNFT je u obavezi tri godine od okončanja postupka nabavke male vrijednosti čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između USPNFT i ponuđača može se vršiti putem redovne pošte, faxa, elektronskom poslom ili na drugi način koji dokazuje slanje akta.

 

  1. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

Član 14

 

O nabavkama male vrijednosti vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki.

Član 15

O nabavkama male vrijednosti izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama.

Evidenciju o nabavkama male vrijednosti iz čl. 14 i 15 vodi i redovno ažurira službenik za javne nabavke.

 

 

  1. SUKOB INTERESA

Član 16

 

 

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. 16, 17 i 18 Zakona o javnim nabavkama.

 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 17

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

 

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici USPNFT.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik za postupanje Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom broj: 0602-225/2/15  od 01.06.2015. godine.

Član 18

Izjava iz člana 8 stav  ovog Pravilnika je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 19

Ovaj Pravilnik je sastavni dio Knjige internih procedura i stupa na snagu danom objavljivanja  na internet stranici USPNFT.

 

 

                                                                                                          D I R E K T O R        

                                                                                                              Vesko Lekić

 


 

Naziv ponuđača

 

 

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

 

 

 

I Z J A V U

 

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio ponude.

Potpis ovlašćenog lica

 

Datum i mjesto potpisivanja

 

M.P.