Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn


Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 

 

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je centralni organ u borbi protiv pranja novca u Crnoj Gori. Organizovana je kao finansijsko-obavještajna služba, administrativnog karaktera.

 

Prvobitno, Uprava za sprječavanje pranja novca  formirana je Uredbom Vlade Republike Crne Gore od 15.12.2003. („Službeni list RCG“, br. 67/03).

U toku 2007.godine izvršene su promjene u nazivu Uprave kao institucije, a čime je proširen i djelokrug rada, pa je tako Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tektsu USPNFT), osnovana Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“, br. 5/12), kao samostalan organ državne Uprave i vrši poslove koji su utvrđeni Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG br. 14/07, od 21.12.2007. godine,  br. 04/08 od 17.01.2008. godine i 14/12 od 07.03.2012. godine).

Zakonom predviđeni poslovi USPNFT odnose se na prikupljanje, analiziranje i dostavljanje podataka i informacija i dokumentacije potrebne za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma nadležnim organima; utvrđivanje standarda i metodologija za uspostavljanje i razvijanje politike, procedura i prakse za prepoznavanje sumnjivih transakcija; razvijanje posebnih programa za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sa procedurama i programima kontrole i obukom zaposlenih za prepoznavanje sumnjivih transakcija; provjeru transakcija i lica za koje postoji osnov sumnje da je u pitanju pranje novca ili finansiranje terorizma; privremeno obustavljanje transakcija; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose ili su u vezi sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma;  uspostavljanje međunarodne saradnje sa ovlašćenim organima drugih država i međunarodnim organizacijama; učestvovanje u pripremi i objedinjavanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; učestvovanje u obuci zaposlenih i ovlašćenih lica u nadležnim organima, utvrđivanje smjernica za izradu analize rizika; objavljivanje statističkih podataka iz oblasti sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma; nadzor nad sprovođenjem Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u okviru utvrđenih nadležnosti; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Dakle, ukratko, osnovna uloga Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što podrazumijeva, između ostalog, djelovanje na planu prikupljanja  podataka od zakonskih obveznika, analiziranje i obradu tih podataka, zatim ostvarivanje potpune saradnje i razmjene informacija sa nadležnim državnim organima, kao i sa finansijsko-obavještajnim službama drugih država, te ostalim međunarodnim institucijama.

Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prvi Zakon o sprječavanju pranja novca donijet je u toku 2003.godine, a nakon nekoliko izmjena i dopuna ovog zakona, 2014.godine donijet je trenutno važeći novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je u najvećoj mjeri usagašen sa relevantnim propisima i međunarodnim preporukama. Aktuelnim zakonom uvedeno je niz novina i poboljšanja u regulisanju sistema za pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori, a takođe je i posvećena velika pažnja usklađivanju sa direktivama Evropske komisije i preporukama FATF-a  i MONEYVAL-a.

Organizaciona struktura USPNFT regulisana je u vidu podjele na tri Sektora- Sektor za analitičke poslove i kontrolu obveznika( u okviru koje fukncionišu Odsjek za analitičke poslove, Odsjek za sumnjive transakcije i Odsjek za kontrolu obveznika), zatim Sektor za unutrašnju i međunarodnu saradnju, Sektor za prevenciju, integracije I izvještavanje i Služba za opšte poslove, finansije i IT ( Kancelarija za opšte poslove i finansije, kao i Kancelarija za IT)

Na međunarodnom planu, USPNFT aktivno učestvuje u radu međunarodnih institucija i tijela, kao što je jedan od komiteta Savjeta Evrope MONEYVAL, koji okuplja stručnjake za problematiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koji funkcioniše na principu uzajamnih evaluacija država članica. Crna Gora je primljena u punopravno članstvo navedene organizacije 2007.godine. Takođe, Uprava je član međunarodne asocijacije finansijsko-obavještajnih službi EGMONT, od 2005.godine. Putem pomenute međunarodne mreže, Uprava efikasno razmjenjuje finansijsko-obavještajne podatke sa državama članicama Egmonta. Razmijenjeni podaci uglavnom imaju karakter službene tajne i mogu se koristiti samo u svrhe i na način propisan zakonom. Ulogu posmatrača, kao i aktivno učešće u radu Evroazijske grupe za borbu protiv pranja novca(EAG), USPNFT ima od 2010.godine.

Osim međunarodne saradnje, Uprava ima dobru saradnju i na unutrašnjem planu, sa nadležnim državnim institucijama, što uveliko doprinosi jačanju sistema za otkrivanje I sprječavanje pranja novca I finansiranja terorizma u Crnoj Gori. Takođe je I zakonski regulisana obaveza saradnje I razmjene podataka sa nadležnim državnim organima, u svrhe vođenja finansijskih istraga, odnosno vođenja postupaka.

Zakonom o sprječavanju pranja novca I finansiranja terorizma, definisani su obveznici po navedenom zakonu, tj.pravna I fizička lica/ predstavnici fiansijskog I nefinansijskog sektora, koji su dužni da postupaju po ovom zakonu, odnosno da sprovode mjere I radnje u cilju otkrivanja i sprječavanja pranja novca I finansiranja terorizma.

 

USPNFT, kroz sistem sprovođenja obuka i seminara, redovno učestvuje u edukaciji obveznika I ovlašćenih lica. Naime, Uprava u kontinuitetu organizuje obuke i nastoji da se zakon, na takav način, što bolje približi obveznicima, a da ispunjavanje obaveza, koje zakon nameće, daje bolje rezultate.